КЪДЕ СА ОТПУСНАТИТЕ 100 МИЛИОНА ЕВРО ЗА РОМИТЕ ОТ НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ?

в България

КЪДЕ СА ОТПУСНАТИТЕ 100 МИЛИОНА ЕВРО ЗА РОМИТЕ ОТ НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ?

До г-н Румен Радев, Президент на Република България
До г-н Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
До всички медии

Уважаеми г-н Президент,
Уважаеми г-н Министър–председател,
Уважаеми дами и господа,

Ще допуснете отново стотици семейства и деца да останат на улицата? Ще допуснете ли в Стара Загора, Пазарджик, Видин и в други градове да се бутат и премахват хиляди постройки и къщи преди да бъдат настанени в общински или държавни жилища? Ще се бутат ли къщи и постройки зимно време при минус 10-15 градуса както във Войводиново, ще се оставят ли семейства и деца на улицата? Ще се нарушават ли директивите на Европейския съюз, че не може да се бутат постройки и незаконно къщи през зимно време и ако семейството не притежава друго жилище?
Ще каже ли някой кой продаде мястото от над 1000 кв. м от площада в ромския квартал  „Изток” в Пазарджик на фирма, която управител е от арабски произход?

Ще каже ли някой къде и на какви организации са разпределени тази година от „Отворено общество” близо 100 милиона евро за ромите от Норвежкия финансов механизъм?

Защо не се приема изготвената програма и стратегия от „Международната конференция за решаване проблемите на ромите в България”, организирана от Световната ромска организация и Националния център за развитие на ромите в Република България? Участниците в конференцията представляваха Министерство на здравеопазването, Главна дирекция на националната полиция, Агенция по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Областни дирекции на МВР, Ромски образователен фон, Ромските общности, Държавните и Общински власти, Омбудсмана на Р.България, Съюза на архитектите в България, Главна дирекция „Пожарна” , Столична община, Национално сдружение на българските граждани, Неправителствени, Професионални, Религиозни, Образователни, Медицински общности и организации.
Относно това и с правото на живот, свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост,отбелязахме проблемите на ромите и се обединихме, като изготвихме следните мерки и програми, основа за стратегия, които следва спешно да се приемат от Министерски съвет и подкрепят от Европейските структури.

НАПРАВЛЕНИЕ – СИГУРНОСТ, КОНСУЛТАТИВНИ РОМСКИ СЪВЕТИ ПО СИГУРНОСТТА:
1.Убедени в необходимостта от по-нататъшно хармонизиране на българското общество, утвърждаване на общочовешките, европейски и национални ценности и разтревожени от опасността от проникване на радикални идеи в българското общество в частност и сред ромските общности, ние се обявяваме в подкрепа на усилията на българското правителство в тази посока.

1.1. Назначаване от Световната ромска организация на комисари – ромски комисари по села, общини и градове. Комисарите, ще представляват ромите по места и общините пред държавните институции, за интеграция на ромите. Ще работят с МВР по програми за намалявяне на трафикът на деца и жени и програма и мерки за предотвратяване на телефонни измами, ще работят с Кметове, Прокуратурата, РЗИ, ДАНС, Затворите, ЧЕЗ, EVN България, „Енерго-про мрежи“ АД, ВиК оператори, БДЖ, НКЖИ, Летища, Пристанища, Центовете за Бърза помощ, и други организации.

1.2. Ще работи по програма за намаляването на набезите по селата, ще помагат с екипи за спазването на НАРЕДБИТЕ на Общини, за спазване и опазване на обществения ред. Свиренето на музикални инструменти и пеенето по сватби, кръщенета и други увеселения да става само в определените часове от 08.00 – 14.00 и от 16.00 – 22.00 часа съгласно наредбите.

1.3. В последните години се констатират опити за навлизане на радикални ислямски движения и сред ромските общности. В същото време сме свидетели на събития в други европейски страни, които станаха обект на терористични нападения извършени от граждани на тези държави родени и израснали в тях.В тази връзка ние изразяваме опасенията си от проникването на ислямски радикализъм, както и силна тревога за евентуално разпространение на идеи на ислямският екстремизъм в нашето общество и в частност в ромските общности и го оценяваме като деконструктивно и много опасно.Изразяваме идеята за необходимост от създаване на постоянно действащи центрове Консултативни ромски съвети по сигурността за превенция и мониторинг срещу радикализацията и разпространението на ислямски екстремистки идеи като част от общите системни усилия на държавата и обществото ни.Убедени сме, че с тази и други подобни инициативи не само споделяме тревогите на гражданите, дейността на институциите, но и постоянните усилия в частност и на вероизповеданията за минимизиране на заплахи за обществото от радикални идеи и от ислямския екстремизъм и тероризъм,който за нас е цивилизационно престъпление.

1.4. Предложение за превенция на радикализацията в населените места намиращи се в рисковите райони на националната критична инфраструктура /ромските махали и квартали/

1.5. Изграждане на култура на сигурност с личната съпричастност на ромите при предотвратяване на посегателства, набези, хвърляне на камъни по жп влаковете, опасни детски игри, правене на опасни „селфита”, наркотици, и др.

1.6.Създаване на звена за управлението на кризи в ромските махали осигуряващи отношения на взаимопомощ.

1.7.Превенция на рисковите фактори за противодействие на посегателствата и опазването на държавната, общинската и частната собственост в обектите на националната критична инфраструктура и жп транспорта.

1.8.Превенция за сигурност и безопасност по опазване живота и здравето на децата и гражданите в района на железопътната инфраструктура намиращи се в районите с ромско население.

НАПРАВЛЕНИЕ – ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО НА РОМСКИТЕ КВАРТАЛИ,
ТЕЗИ И НА ПРИМЕРЕН ПЛАН-СЦЕНАРИИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЪВМЕСТНА ИНИЦИАТИВА ЗА „ЗАКОННИ И НЕЗАКОННИ КЪЩИ И ПОСТРОЙКИ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ И КРИЗИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЦЕНТРОВЕ“ ХАРМОНИЗИРАНО РЕШАВАНЕ В ЧАСТНОСТ НА РОМСКИЯ ВЪПРОС ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СРЕДАТА НА ОБИТАВАНЕ И ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ „ЗАЕДНО ЗА НОВ ДОМ“ СЪВМЕСТНО С ОСТАНАЛИТЕ ЕТНОСИ

  1. Цел на проекта „ЗАЕДНО ЗА НОВ ДОМ“:

Да се създадат условия за социализация и интеграция на ромите в Р. България с участие на ромската общност с останалите етноси в нужда в Р. България, за решаване на битовите и културни въпроси, чрез осигуряване на социални жилища и свързаните с тяхната реализация трудова заетост, обучение и превенции на сигурността.

2.1. Средства за постигане на основната цел:

2.2. Мерки за започване на дейността:
– Организиране на обществено обсъждане по въпроса с представители на ромската общност чрез целево организирани комисари и с професионално участие на специалисти по:
– устройствено планиране, проектиране и строителство, вкл. с логистика на браншовите организации,
– пожарна безопасност,
– представители на експлоатационни дружества,
– представители на службите за превенция на бедствия, аварии и кризи,
– представители по сигурността,
– представители на културната и образователна дейност,
– представители на медицинските среди и Българския червен кръст.

2.3. Примерни въпроси за допитване чрез анкетиране:
– Готовност за закупуване на земя с минимални площи, примерно от 20 до 50 кв. м.
– Готовност за съвместно изграждане на социални жилища с ток, вода, канализация, топлофикация, телефонизация, газификация, телекомуникации и трудова заетост – в каква насока, виждания..
– Изисквания, свързани с транспортен достъп, паркиране, търговско и медицинско обслужване, училище, читалище, църква, спорт, занимания и др.
– Изисквания, свързани с готовност за изграждане на съпътстващи обществено-обслужващи и културни функции, с включване в инициативи за създаване на нова среда за обитаване, при спазване на традиции, приемственост и надграждане.

2.3. Дейности по реализация на инициативата „ ЗАЕДНО ЗА НОВ ДОМ“:
– Анализ на физическото състояние на териториите и съществуващият сграден фонд , населени предимно с роми.
– Изработване на Опорен план на ромските поселения с оценка на състоянието, което включва:
-архитектурни планове с включени санитарно-хигиенни изисквания, норми и пожаробезопастност.
-конструктивна експертиза, свързана с норми и сигурност на сградния фонд.
– Изработване на план с устройство на търпимите сгради, с допълнителни мерки за сгради, подлежащи на укрепване и стабилизиране за търпимост по изискванията на ЗУТ и саниране на опасните сгради, при съблюдаване на възможностите за нормативен достъп до всяко жилище и създаване на медицински пунктове, обслужващи и културни обекти.
– Изработване на устройствени планове за временно настаняване, преди санирането на опасния сграден фонд.
– Създаване на мерки за функционално съвместяване на бъдещи жилищни и обслужващи сгради за обитаване, свързано с останалите български етноси.
– Изработване на План-програма за действие с икономически, времеви показатели и етапност за реализация на проекта „ЗАЕДНО ЗА НОВ ДОМ“.
-Изработване на пилотни проекти с отчитане спецификата на проблемите за отделните видове общини и поселения.
– Изработване на законодателни промени, свързани с реализация на проекта „ЗАЕДНО ЗА НОВ ДОМ“.

Важно!
Проектът „ЗАЕДНО ЗА НОВ ДОМ“ не почива на безвъзмездно получаване на жилище, обслужващи и културни площи, а на създаването на условия за участие на всички заинтересовани страни, включително за експлоатация, свързана с опазване на околната среда, пожаробезопасност, сигурност и хигиена на обитаването.

2.4. Изразяваме своята готовност, според компетенциите си, да положим заедно усилия за решаването на проблема на ромите в България и с така наречените ромски „гета-поселения“, като за целта е необходимо да се започне работа съвместно със Съюза на архитектите в България по реализация на Проект “ЗАЕДНО ЗА НОВ ДОМ”

НАПРАВЛЕНИЕ – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

  1. Проект за „ Спешна и неотложна медицинска помощ” в страната и ромските квартали, включване на всички медицински кадри с ромски произход и такива владеещи ромски език.Съгласно основните цели и задачи на програмата изработена за КРСС-
    т.4, и от т.6 до т.11 и произтичащите от това задачи по НАПРАВЛЕНИЕ „Здравеопазване”, могат да бъдат предприети следните мероприятия:

3.1.По направление „ Спешна и неотложна медицинска помощ”

3.2.Да се проучат по места и картотекират по места всички медицински кадри с ромски произход и такива владеещи цигански език.

3.2.Да се установи контакт с всички медицински сестри, фелдшери и лекари, които обслужват училища, райони и населени места със значителна населеност с роми.

3.3.Получената информация да се обобщи, анализи и визуализира по региони с цел набелязване на мероприятия от КРСС и планиране за участие в проекти и целево финансиране. /след събиране на началната информация, същата е напълно в компетентността и възможностите за правен и статистически.

3.4. Да се изградят по места центрове за получаване на информация за спешна и неотложна помощ. За целта се осигуряват на техните членове лимитирани мобилни телефони и преминават на обучение по програми на КРСС. В тях трябва да постъпва информация за хора със здравни проблеми, които се нуждаят от бързо решаване. Тези центрове ще комуникират с държавните структури в сферата на здравеопазването, като определят и правдиво предадат информацията и опишат здравния проблем.
/ такива центрове могат да се формират от изброените по-горе медицински кадри- включително и лица обучени от БЧК и работещи като санитари в лечебни заведения, срещу финансови стимули. За отдалечени райони е целесъобразно да се предвидят и лица от ромски произход, които ще са в помощ при транспортиране, при невъзможност да се осигури навременен медицински транспорт на нуждаещите се от Бърза помощ. Функцията на тези лица ще е двойна- транспорт на нуждаещ се или посрещане, упътване с придружаване на екипите на БМП в населеното място, за съдействието се заплаща по тарифи и с целеви средства от програми и НПО./

3.5.Изграждането на такава мрежа от центрове за медицинска информация, подписването на споразумения за взаимодействие със здравни институции по места и включването им в общи програми ще повиши нивото на комуникация, разбираемост и ефективното решаване на възникналите проблеми. Ще намали напрежението и конфликтността при възникнали спорове по определени случаи. Ще подори взаимното разбиране и установяването на благоприятен климат в решаването на проблемите.
Работно наименование „ Център за медицинска информация и помощ”. ЦМИП.
Чрез ЦМИП може да се провеждат всички кампании и мероприятия по направление здравеопазване.
– Здравна просвета.
– Обучения по първа помощ и придобиване на практически умения за реакции при бедствия.
– Обучения за намаляване на напрежението в общността и реакция при кризи от различно естество.
– Начални познания по хигиена и епидемиология.
– Превенция на наркотиците, като елемент от криминалното поведение и уличната престъпност.
– Сексуална просвета- пряко свързана с полово предавани заболявания /Трипер, СПИН, Сифилис и др/ , нежелана бременност, планиране на бременността, сексуални престъпления и др. Запазване на ценностите- мъж, жена , семейство.
– Картотекиране на желаещите да достигнат до експертна медицинска помощ и консултация.
– Провеждане на профилактични прегледи от медицински бригади специалисти по договор и с финансирането от КРСС.
– Записване на лица и фамилии нуждаещи се от генетична консултация при проблеми с наследствени заболявания.
– Подпомагане в здравно отношение на възрастни хора отглеждащи техни внуци- сираци.
– Стимулиране и подпомагане на млади хора насочили се да изучават медицина, психология, ветеринарна медицина или да работят в сферата на здравеопазването като санитари, болногледачи и шофьори на линейки.
– Подпомагане на млади хора, които се нуждаят от психологична помощ, съдействие за преодоляване на вредни навици и преживян стрес.

3.6. Национална здравна мрежа за съпорт на ромската общност” и превръщането и в много фазов проект.Отчетени са и са предвидени съществуващи структури, организации и сдружения за включване в обща мащабна програма във взаимодействие с министерства и правителствени програми и други, като са включени и основните значими вероизповедания- Българска Православна църква, Главно Мюфтийство, Католическата църква в Р.България, Обединените Евангелски църкви и други вероизповедания налични в многообразния живот на ромите в България.
При реално и бързо действащо финансиране са налични организационни възможности за първи резултати още в рамките на 90 дни. ДОМ“

РАБОТНА ГРУПА ПРОГРАМИ
1. Петко Асенов, Вицепрезидент и главен комисар на ромите в България
на Световната ромска организация
2. Арх. Георги Бакалов, председател на Съюз на Архитектите в България
3. Петко Сертов, бивш председател на Държавна агенция „Национална сигурност“
4. о.р. полк. Румян Русев, ръководител идеен проект, експерт по екстремизъм и тероризъм
5. Проф.Сергей Игнатов, бивш министър на образованието
6. Проф.Александър Чирков, Световно известен кардиолог и кардиохирург
7. Златина Георгиева, ръководител проект „Спешна и неотложна медицинска помощ” в
ромски квартали
8. Проф. Дечко Свиленов, богослов, доктор на биологическите науки
9. о.р. полк. Димитър Попов, експерт СИОР
10. Проф. Асен Чаушев, ректор, президент на Международната VIP академия по
ресторантьорство ”Интерменю’’
11. Мирослав Писов, експерт по сигурността в железниците и бедствие, аварии и кризи
12. Камелия Лозанова, бивш изпълнителен директор на Агенцията по заетостта
13. Гл. ас. д-р Александър Стайков, гл. експерт интеграция

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ МОДЕЛ И ПРОГРАМА ЗА РЕШЕНИЕ НА РОМСКИТЕ ПРОБЛЕМИ!

Тази информция достига до Вас благодарение на движение У ДОМА.

Виж още публикации на bultimes

Сайта не носи отговорност за написаните коментариНие не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.

Последни от България

Отидете горе